Новини

Проект 2021/587815 „Road to Ecopacks“, който се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в рамките на Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Mалка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“

Norway_grantsInnovation_Norway


Най-новият ни проект “Road to Ecopacks” (Път към еко опаковки) е в съответствие със стратегията ни за краткосрочно развитие, която включва създаването на нова линия за печат на еко картон, което ни позволява да отговорим на новите регулации на ЕС и да опазим околната среда. В същото време искаме да задоволим по-добре изискванията на нашите клиенти за висококачествен печат върху еко картони.

С течение на времето печатарските компании преразгледаха своите производствени процеси, за да въведат по-устойчиви практики. Затова искаме да ограничим употребата на ненужни химикали и да използваме повече рециклирани материали. Освен това, определяйки себе си като прогресивни печатарски компании – избрахме дигитални печатни машини, които използват по-малко енергия, изискват по-малко химикали и използват биоразградим тонер.

Смяната на начина на печат има смисъл, ако могат да се намерят ефективни и екологични заместители. В резултат, намаляването на отпадъците намалява разходите и прави операцията по-ефективна и печеливша. Тези далновидни практики илюстрират нашето намерение как нашата печатарска компания ще се развива с времето. Основната ни мисия сега е екологично чист печат.
Ето защо основната цел на настоящия проект е да подобри конкурентоспособността на Райт Пак ООД на пазара на еко картонени опаковки. Това ще позволи и придобиването на по-голям пазарен дял в индустрията.

Конкретната цел е въвеждане на по-екологичен производствен процес чрез модернизиране на оборудването.

Придобихме чисто нова MGI JETVARNISH 3D EVOLUTION, която е първата подобна апаратура в България.

Тази система е революционна разработка по отношение на полагането на мастилата и завършения вид на отпечатаното изделие. Новото оборудване:
• Елиминира повече от 80% от времето за настройка на оператора и намалява отпадъците
• Позволява бърза и безпроблемна интеграция в рамките на работните потоци с лесен, автоматичен процес на настройка „сканиране и регистриране“.
• Позволява бързо възстановяване на инвестицията в оборудването чрез повишената му производителност, по-бързо завършване на работата и по-голяма продуктивност.
• Премахва ненужните разходи за заплати на оператора и отпадъците от подготовка на хартия, свързани с процесите на аналогова настройка.
Като цяло ползите за околната среда биха дошли от следните области и екологични характеристики на оборудването:
• Подобрена UV защита с по-ниска консумация на енергия в сравнение с традиционните UV системи. Резултатът е намалена консумация на енергия, водеща до спестени емисии на CO2.
• Без подготовка, без плочи (офсет), без сита (ситопечат), без матрици (горещо фолиране), без отпадъци (електричество, хартия, лак и време). Спестяване на емисии, замърсяване, хартия и други ресурси.
• Без стъпки за почистване между заданията (автоматична система за почистване на мастиленоструйни глави). Увеличаване на производителността и спестяване на енергия и време.
• Намаляване на консумативите (елиминиране на много пластмаси). Намаляване на необходимите ресурси, особено базирани на петрол. По-екологично въздействие.
• Използване на все повече и повече рециклирана хартия.

Икономическите ефекти се очакват:
Очаквано увеличение на годишния оборот: 32% в края на 2024 г. в сравнение с базовата година (2020 г.).
– Очаквано увеличение на нетната оперативна печалба: 24 % в края на 2024 г. в сравнение с базовата година (2020 г.).
– Очакван брой разкрити работни места: 3.

Очакваните резултати са:
– 1 приложени иновативни технологии/процеси/решения.
– Изпълнена 1 мярка за намаляване на потреблението на енергия.
– Изпълнена 1 мярка за намаляване разхода на материали.

Обща стойност на проекта: 406 500
Принос на Норвегия: 200 000 евро

Договор BG16RFOP002-2.077-0635

„Райт Пак” ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.077, „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
За повече информация вижте ТУК.

„Райт Пак” ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.083 – „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
За повече информация вижте ТУК.

Обновяване на ERP системата в „Райт Пак“ ЕООД

Още от създаването си през 2006 г. „Райт Пак“ ЕООД разполага с високотехнологична ERP система, разработена специално за групата „Ratt” GmbH от „Heidelberger Druckmaschinen” AG. Бързото развитие на дейността на фирмата през последните 5 години наложи обновяване на ERP системата. Като част от стратегията за развитие на „Райт Пак“ ЕООД през 2017 г. фирмата кандидатства и спечели субсидия по европроект за повишаване на конкурентноспособността на малки и средни предприятия, като средствата от нея ще бъдат насочени за изграждането на изцяло нова ERP система, съобразена с разширената номенклатура от продукти и услуги на фирмата.