ОБЩИ УСЛОВИЯ

Въведение

Настоящите Общи условия регламентират отношенията между „РАЙТ ПАК“ ЕООД, ЕИК 160059826, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Акад. Георги Наджаков“ № 21 /“Доставчик“/ от една страна и Ползвателите на уебсайта www.rightpack.eu, както и на всеки медиен канал, мобилен уебсайт или мобилно приложение, ако има такива, близки или сродни или свързани по друг начин с него /заедно наричани „Сайтът“/ във връзка с достъпа и използването на Сайта.

Ползвателите се съгласяват, че при достъп до Сайта са прочели, разбрали са и са се съгласили да бъдат обвързани от настоящите Общи условия.

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време. Ползвателите на Сайта се съгласяват, че ще се считат за уведомени и съгласни с актуализираните общи условия в случай, че продължат използването на Сайта след датата на публикуване на актуалните Общи условия.

 

Надзорни органи

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,

тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa

Aдpec: гp. Coфия, бyл. „Bитoшa“ №18

Телефон: 02 / 935 61 13

Факс: 02 / 980 73 15

Гореща линия: 0700 111 22

Уeб caйт: www.cpc.bg

 

Характеристики на услугата

Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Доставчика чрез Сайта, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:

Доставчикът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Сайта. Доставчикът предоставя информация за себе си, предоставяните от него продукти и услуги, информационни статии, контакти и други.

Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания чрез функционална форма за запитване в рамките на Сайта. Ползвателите следва да попълнят посочените от Доставчика полета и да изберат бутон „Изпрати“. Представител на Доставчика ще се свърже с Ползвателя, изпратил запитването, до 24 часа в рамките на работната седмица или в първия работен ден, ако запитването е направено в почивен ден.

При използване на тази услуга Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Ползвател и Доставчика. Отговорите на запитвания, предоставяни от Доставчика, не представляват предложение за сключване на договор и не обвързват Доставчика. За всяка отделна поръчка се сключва индивидуален договор, който не е предмет на настоящите Общи условия.

Доставчикът предоставя възможност за ползване на динамична Google карта, интегрирана на Сайта. Използването на тази услуга става в съответствие с приложимите условия за ползване на Google Maps и Google Earth, налични на https://www.google.com/intl/bg_bg/help/terms_maps.html.

Доставчикът предоставя възможност за смяна езика на съдържанието на Сайта, чрез избор на функционални бутони /иконки/, обозначаващи съответните езици, в горната част на Сайта.

Права на интелектуална собственост

Доставчикът и/или негови партньори са собственици на цялото съдържание на Сайта, в това число и на търговското име „РАЙТ ПАК“, на логото, корпоративните символи и изображения, и на търговските марки, видни на Сайта. Без изричното предварително писмено съгласие на Доставчика или на съответния негов партньор, нито една част от този Сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – не може да бъде копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, в каквато и да е медия или компютърна среда, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост или в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

Материалите, публикувани и видни на Сайта, попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други относими нормативни актове, и всяка тяхна непозволена употреба ще бъде третирана като нарушение на авторско право, на права върху търговски марки или на съответните други нормативни разпоредби. Доставчикът си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и електронни препратки (линкове) от която и да е част от този Сайт, при спазване на действащото в Република България законодателство.

Ползвателите имат право да ползват свободно материалите и ресурсите на Сайта за законни цели, като спазват ограниченията, предвидени в настоящите Общи условия. Ползвателите нямат право да използват Сайта по начин, чрез който се нарушава, пряко или косвено, действащ местен или международен закон, и/или по начин, чрез който се нарушават, пряко или косвено, правата на други лица, и/или за качване и/или разпространение на материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер, или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права и/или интереси на трети лица.

Използване на Сайта

Във връзка с използването на Сайта, Ползвателите се съгласяват да не:

– извличат систематично данни или друго съдържание от Сайта, за да създават или компилират, пряко или непряко, сбор, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от Доставчика;

– използват Сайта, за да рекламират или предлагат за продажба продуктите и/или услугите на Доставчика или всякакви други продукти или услуги;

– заобикалят, деактивират или по друг начин да възпрепятстват функциите, свързани със сигурността на Сайта, включително елементи, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е съдържание или налагат ограничения върху използването на Сайта и/или съдържанието, което е поместено в него;

– пречат, нарушават или създават ненужна тежест върху Сайта или мрежите или услугите, свързани със Сайта;

– използват Сайта като част от опит да се конкурират с Доставчика или по друг начин да използват Сайта и/или съдържанието за каквато и да било начинание, генериращо приходи или за търговско предприятие;

– се опитват да заобикалят каквито и да било мерки на Сайта, предназначени да предотвратяват или ограничават достъпа до Сайта или до която и да било част от Сайта.

– използват Сайта по начин, несъвместим с приложимите закони или разпоредби.

 

Защита на личните данни

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателите съгласно Общия регламент относно защита на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 (наричан за краткост „Регламента“). Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за поверителност.

Сайтът www.rightpack.eu има право да инсталира върху компютъра на Ползвателите „бисквитки“ (cookies), които се запазват от Сайта върху твърдия диск на съответния Ползвател и позволяват възстановяване на информация за Ползвателя. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика относно бисквитките.

Други

Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели от датата на публикуването им на Сайта на Доставчика. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България и Европейския съюз законодателство.

Доставчикът си запазва правото да променя публикуваната на Сайта информация по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила незабавно и стават задължителни за страните по Общите условия от момента на публикуването им на Сайта. Доставчикът не носи отговорност, ако Ползвателите не са прочели последния вариант на настоящите Общи условия.

Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателите или трето лице относно каквото и да било изменение, спиране или прекратяване на Сайта.

Доставчикът не гарантира, че Сайтът ще бъде наличен по всяко време. Възможно е да бъдат изпитани хардуерни, софтуерни или други проблеми или да се наложи да бъде извършена поддръжка, свързана със Сайта, което да доведе до прекъсвания, забавяния или грешки.

Информацията и материалите, достъпни на Сайта (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват, като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Доставчика на който и да е от Ползвателите на Сайта.

При използване услугите на Сайта, Ползвателите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и Европейския съюз, дори и да не са упоменати в настоящите Общи условия.

Данни за контакт с Доставчика:

„РАЙТ ПАК“ ЕООД

Адрес за кореспонденция:

гр. Асеновград, ул. „Сава Катрафилов“ № 19

e-mail: info@rightpack.eu

тел.: +359 882 33 15 68