ПОЛИТИКИ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защита на личните данни

„РАЙТ ПАК“ ЕООД подхожда с отговорност към поверителността, сигурността и защитата на личните данни на своите клиенти и ползватели на Сайта. Доставчикът обработва лични данни на Ползвателите като спазва принципите на законосъобразност и прозрачност. Тази Политика за поверителност се отнася за личните данни, които Доставчикът обработва, когато Ползвателите си взаимодействат със Сайта, намиращ се на www.rightpack.eu без значение дали използват компютър, мобилен телефон, таблет, телевизор, устройство в домашен уред или друго устройство за достъп до услугите.

Тази Политика за поверителност може да бъде променена по всяко време в случай на промени в приложимите закони, както и при промени в начина на обработването на личните данни. Актуалната версия на Политиката за поверителност винаги ще бъде достъпна на тази страница.

Обработването на лични данни винаги ще бъде в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните 2016/679 („Регламент“). За целите на тази Политика за поверителност, термините „лични данни“, „субект на данни“, „обработване“, „трета страна“, „съгласие на субекта на данните“ имат същото значение, както предвиденото от европейския законодател при въвеждане на Регламента.

Събираната информация за Ползвателите, представляваща лични данни по смисъла на Регламента, се използва само за подобряване на потребителското преживяване, за статистика, за обратна връзка и за маркетингови цели. Посочената в предходното изречение информация не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тази информация е изискана по надлежния законов ред от държавен орган или компетентна институция.

Чрез изпращане на запитване Ползвателите се съгласяват предоставената информация да бъде използвана за целите на директен маркетинг и получаване на търговски съобщения. Ползвателите имат право да възразят срещу обработването на личните им данни за маркетингови цели, като изпратят писмено съобщение до Доставчика на посочения в контакти адрес или e-mail.

На Сайта на Доставчика не се създават лични профили и не се събира информация за всеки ползвател персонално. Не се предоставят данни за трети страни.

Данните, събирани чрез формата за изпращане на запитвания (име, e-mail, телефон), служат единствено, за да може Доставчикът да отговори на изпратените запитвания. Те са конфиденциални, не се използват с други цели и не се споделят с трети страни.

Доставчикът събира следните лични данни, които Ползвателите предоставят, докато използват Сайта: име; телефонен номер; електронна поща.

Ако Ползвателите дадат предварително съгласие, Доставчикът събира информация за използването на Сайта – това се извършва чрез т.нар. „бисквитки“. Съгласието за използване на бисквитки от страна на Ползвателите се осъществява посредством кликване на бутона „ОК“ на изскачащия банер в Сайта, уточняващ използването им и посочващ линк към настоящата страница за политика за поверителност / политика относно бисквитките. Информацията би могла да включва време и честота на посещение на Сайта, вид браузър, вид операционна система, информация за мрежата и IP адреса и други.

Повече информация относно бисквитките и начинът, по който могат да бъдат управлявани се съдържа в раздел „Политика относно бисквитките“.

Цели на обработката

Доставчикът използва личните данни на Ползвателите само за конкретни цели, предварително посочени към момента на събиране и след неговото изрично съгласие (когато съгласието е правно основание за обработка), или за допълнителни съвместими цели съобразно закона.

Целите, за които Доставчикът обработва лични данни на Ползвателите са:

– за да отговори на запитвания, предоставени през контактната форма;

– за да осигури ефективно обслужване на Ползвателите и да подобри съдържанието и функционалността на Сайта;

– за да подобри качеството на предлаганите продукти и/или услуги;

– за обратна връзка с Ползвателите;

– за да поиска мнението на Ползвателите за предлаганите продукти и/или услуги;

– за целите на маркетинговата и рекламната дейност;

– за всяка друга цел в съгласие с тази Политика за поверителност или за която е получило конкретното съгласие на Ползвателите.

Правно основание за обработване

Член 6, параграф 1, б. а) от Регламента e правното основание, за което Доставчикът изисква съгласието на Ползвателите за целите на конкретно обработване. В случай, че се извършва обработване, което е необходимо за осъществяване на мерки преди сключване на договор, например в случай на запитвания, касаещи продукти и/или услуги, предлагани от Доставчика, правното основание е член 6, параграф 1, б. б) от Регламента.

Обработване, което не попада в правните основания, посочени по-горе, но е необходимо в полза на легитимните интереси на Доставчика, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните,  се основава на член 6, параграф 1, б. е) от Регламента. В този случай, легитимния интерес на Доставчика е да извършва дейността си в полза на своите клиенти, служители и съдружници.

Срокове на съхранение на лични данни

Личните данни на Ползвателите се съхраняват за срок от 1 /една/ година. След изтичането на този срок данните ще бъдат изтрити или анонимизирани.

Данъчното и счетоводното законодателства в Република България изискват Доставчикът да съставя определена счетоводна и търговска информация, включително да съхранява за определен срок тази информация, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане. При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни на Ползвателите, се съхраняват от Доставчика за срокове, предвидени в съответните закони.

Когато не са налице други основания, които да задължават Доставчикът да съхранява (част от) личните данни на Ползвателите, те могат да изискват изтриването на информацията за тях.

Сигурност на данните

Доставчикът се стреми да използва подходящи организационни, технически и административни мерки за защита на личните данни. За тази цел прилага всички правни и технически мерки за защита на лични данни спрямо член 32 от Регламента, както и предвид последните постижения на технологиите.

За да бъдат защитени личните данни на Ползвателите от злоупотреба от трети страни, информацията подадена от тях е в криптирана форма посредством SSL (Secure Socket Layer) протокол. Ползвателите следва да имат предвид обаче, че въпреки адекватните стъпки за защита на информацията, няма уебсайт, интернет връзка, компютърна система или безжична връзка, които да са напълно защитени.

Права на Ползвателите

  • Право на информация и достъп:

По всяко време Ползвателите имат право да получат безплатна информация относно това дали Доставчикът обработва техни лични данни и начините, по които ги обработва, включително цели на обработването, видове данни, получателите на данни, права на Ползвателите и други. Ако Ползвателите желаят да се възползват от правото на достъп, може по всяко време да свържат с Доставчика на посочените в контакти адрес или e-mail.

  • Право на преносимост на данните:

Когато обработването на личните данни на Ползвателите се случва по автоматизиран начин въз основа на тяхното съгласие или въз основа на договорно споразумение, Ползвателите имат право да получат копие от данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

  • Право на коригиране:

Ползвателите имат право да поискат коригиране на своите лични данни без ненужно забавяне, ако тези данни са неточни, както и данните да бъдат допълнени в случай на непълна информация.

  • Право на изтриване (право “да бъдеш забравен“):

Ползвателите имат право да изискват изтриването на всички лични данни, обработвани от Доставчика, по всяко време, в следните ситуации:

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

– Ползвателите желаят да оттеглят своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

– Ползвателите желаят да възразят срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от Регламента относно защитата на данните и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или възразяват срещу обработването съгласно член 21, параграф 2 на Регламента;

– личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския Съюз или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

  • Право на възражение срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Ползвателите имат право да възразят срещу обработването на своите лични данни въз основа на легитимния интерес на Доставчика. Доставчикът ще прекрати обработването на личните данни на съответния Ползвател, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите на Ползвателя и правата или поради съдебни искове.

  • Право на възражение срещу директния маркетинг:

Ползвателите имат право да възразят срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Ползвателите могат да се откажат от директния маркетинг като изпратят съобщение на посочените в контакти адрес или e-mail.

  • Право на ограничаване на обработването:

Ползвателите имат право да изискат ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следните обстоятелства:

– ако претендират, че личните им данни са неточни, Доставчикът ще ограничи обработването докато премине проверка за точността на данните;

– обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

– ако Доставчикът вече не се нуждае от личните данни на Ползвателите за целите на обработването, но те са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

– ако Ползвателите възразят срещу обработването въз основа на легитимния интерес на Доставчика, в който случай ще се ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.

  • Право на оттегляне на съгласието:

Ползвателите имат право да оттеглят по всяко време съгласието си за обработване на своите лични данни, когато това обработване се осъществява на основание съгласие.

  • Право на подаване на жалба към надзорен орган:

Ако Ползвателите смятат, че Доставчикът обработва личните им данни по неправомерен начин, имат право да подадат жалба към надзорен орган в Европейския съюз.

Надзорният орган на Република България е:

Комисия за защита на личните данни

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

имейл: kzld@cpdp.bg

телефон: 02/91-53-555

За всякакви въпроси относно използването на лични данни и тяхната защита или за оттегляне на съгласието за обработката им, Ползвателите могат да се свържат с Доставчика на посочения в контакти адрес или на следния e-mail: info@rightpack.eu.