„Райт Пак” ЕООД подписа договори по оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност”

Печатница „Райт Пак” подписа договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.077,
„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“. Проектът е на стойност 150 000 лв
и неговата продължителност се очаква да бъде три месеца.
Повече информация може да видите ТУК.

Също така компанията подписа договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.083 – „Ваучерна схема за
предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“.
Проектът е насочен към оптимизацията на работните процеси във фирма “Райт Пак” ЕООД и
имплементиране на допълнителни софтуерни решения, които да спомогнат за
усъвършенстването на наличната ЕРП система към по-ефективно проследяване на
производствените разходи.

Необходимият софтуер за тази цел включва:

1. Модул за управление на производствения процес в посока на оптимизиране на
производствените разходи: дава възможност след въвеждане на данни за стойността на
използваните мастила, фолиа, инструменти, използвани в печатния процес, транспорт и т.н.
параметри на себестойността на продукта, да може да бъде изчислен общият разход за всеки
продукт.

2. Модул за управление на производствените проекти и дейностите по изработката на дадено
изделие, който дава възможност за обединяване на наличната информация за всички поръчки
на клиенти на компанията.

Вижте ТУК за още информация.